Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de Geotrade website en/of gebruikers van mobiele diensten van Geotrade.

Belangrijk: deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de Geotrade website en/of gebruikers van mobiele diensten van Geotrade.

Definities
Bezoeker = een ieder die een Geotrade website bezoekt of van (een deel van) de Geotrade website gebruik maakt of gebruikt maakt van de mobiele diensten van Geotrade.
Geotrade website en mobiele diensten = alle pagina’s en mobiele diensten, in welke taal dan ook, waar deze Gebruiksvoorwaarden door Geotrade op van toepassing zijn verklaard of waarop door Geotrade naar deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement wordt verwezen.

Disclaimer
De Geotrade website en mobiele diensten zijn met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de Geotrade website en mobiele diensten geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Geotrade kan niet garanderen dat de (mobiele) (web)sites (applicaties), apparatuur en de verbinding foutloos of ononderbroken of ongewijzigd functioneren. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Geotrade website en mobiele diensten afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid dienen te toetsen.
Op de Geotrade website en via de mobiele diensten van Geotrade kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de Geotrade website en mobiele diensten tussen een derde en de bezoeker tot stand komen zijn afzonderlijke (algemene) voorwaarden (van de derde) van toepassing.
 
Hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites en mobiele diensten welke niet het eigendom van Geotrade zijn dienen enkel ter informatie van de bezoeker van de Geotrade website en mobiele diensten. Bij het gebruikmaken van verwijzingen of hyperlinks aanvaardt Geotrade geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.
 
Copyright
De bezoeker is ten aanzien van de Geotrade website en mobiele diensten slechts bevoegd de Geotrade website en mobiele diensten te gebruiken en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geotrade, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Geotrade website en mobiele diensten en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Geotrade website en mobiele diensten en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Geotrade. Dit houdt in dat er niets aan de Geotrade website en mobiele diensten en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden zonder toestemming van Geotrade niet is toegestaan.
 
Privacystatement
Geotrade respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze Geotrade website en mobiele diensten zo veilig mogelijk gebeurt. Geotrade verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiele Instellingen. De persoonsgegevens gebruikt Geotrade voor het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, fraudebestrijding, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Bezoekers die geen prijs stellen op informatie over nieuwe producten en diensten, informatie wensen over de over hen bijgehouden gegevens en/of onjuiste gegevens willen corrigeren kunnen hun gegevens hiertegen laten blokkeren, opvragen en/of laten corrigeren kan gebruik te maken van ons contactformulier op de Geotrade Website.

Toepasselijk recht en geschillen
De Gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Geotrade wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voor zover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Geotrade en de bezoeker.
 
Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden
Geotrade behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement te wijzigen. Controleer daarom indien u onze Geotrade website en mobiele diensten gebruikt regelmatig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van Geotrade.

Contact
U kunt contact opnemen met Geotrade door gebruik te maken van het contactformulier op de Geotrade Website. Het contactformulier is gemakkelijk te vinden op de contactpagina van onze website.